Hindamis- ja tõendamislitsents

OÜ Teede Laboratoorium volitatud tõendamis- ja hindamisasutusena

“Toote nõuetekohasuse tõendamise seaduse”  (RT 1997, 81, 1362) paragrahvi 7 lõike 3 alusel ja kooskõlas teede ja sideministri 20.06.2000 a. määrusega nr. 46, Maanteeameti tegevuslubade komisjoni ettepanekul  anti OÜ Teede Laboratooriumile kvaliteedijärelevalve hindamis- ja tõendamisasutusena õigus järgmiste tee-ehitusmaterjalide ja toodete tõendamiseks, katsetamiseks ja kvaliteedijärelevalveks alljärgnevalt:

Sertifitseerimise ulatus

Tee-ehitusmaterjalide ja toodete loetelu:

1) Teerajatiste detailid
Piirded, truubitorud, kaevuluugid, kaevutorud, kõnniteeplaadid, äärekivid, silla raudbetoondetailid, valubetoontooted

Kontrollitavad omadused:
Survetugevus, betoonisegu õhusisaldus, külmakindlus

2) Puitdetailid
Kontrollitavad omadused:
Survetugevus (piki- ja ristikiudu), tõmbetugevus (pikikiudu).

Õigus tegutseda volitatud asutusena on antud viieks aastaks.

Vastutavad spetsialistid

Kuuno Meschin, Ph.D. – juhtiv audiitor, sertifitseerimisprotsessi juht GSM:050 55628;

Avo Teigar, tehnikakandidaat – betoon- ja raudbetoontoodete ala eest vastutav spetsialist, kvaliteedisüsteemide juhtaudiitor, GSM 5142557;

NB! Alates 2003 a. OÜ Teede Laboratoorium sertifikaate ei väljasta.

Koostöö sertifitseerimise alal toimub AS Teede Tehnokeskusega